BAYİLİK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Taraflar;
Bir yanda BEECAFE (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) le diğer yanda …… ……. (bundan sonra
Bay olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarla aralarında bir bayilik anlaşması yapmayı kabul etmişlerdir.
Madde 2- Sözleşmenin Konusu;
Sözleşmenin konusu ŞİRKET tarafından üretilen ve/veya dağıtımı yapılan ürünlerle ilgili Bayilik verilmesidir.

Madde 3- Bölge;
3.1. ŞİRKET sözleşme konusu ürünleri bölgesinde yenden satış amacıyla Bayii’ye verecektir.
Bölgenin sınırları aşağıdaki şekilde beraberce tespit edilmiştir.
3.2. ŞİRKET üçüncü maddede belirtilen bölgede toplu tüketim yerler hariç olmak üzere Bayii’ye rakip olacak şekilde doğrudan satış yapmayacaktır.

3.3. Bayi 3.1. maddede belirtilen ve kendisine tahsis edilen bölge içinde sözleşme konusu malların satışını arttırmak için tüm gayret ve çabasını sözleşme konusu malların satışına yoğunlaştıracaktır.
Bayii tüm aktif satış çabasını kendi bölgesine yoğunlaştırmalıdır. Bu nedenle başka bayilerin bölgelerinde de aktif faaliyet göstererek gücünün bölünmesine yol açmamalıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için Bayinin kendisine ayrılan ve 3.1. maddede tanımlanan bölge dışında alt bayiiler ataması, şube açması, dağıtım deposu kurması vb. davranışlarla aktif satış politikaları izlemesi yasaklanmıştır.
3.4. Bay, sözleşme konusu malları sadece ŞİRKET’ten veya bayilerinden alacaktır.
Madde 4- Satış Hedefler;
Bay, sözleşme konusu malların tüm çeşitlerinden satın alarak dağıtmak ve taraflarca tespit edilecek
hedeflere ulaşabilmek için belirli miktarlarda satmak zorundadır. Taraflar bayinin mevsimlere göre ve yıllık olarak satış hedeflerin aşağıdaki şekilde tespit etmişlerdir. Bu hedeflerin her yıl biraz daha arttırılması tarafların ortak dileğidir. Bu nedenle Bayi bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf edecektir. Bir önceki satış hedefin aşan bayilerin satış hedefleri, bir önceki yıl fiilen gerçekleştirdikleri miktarlar dikkate alınarak arttırılır.

Madde 5- Alt Bayilik;
Bay, kendisine ayrılan bölge içinde alt bayilikler atayabilir; bayi bir dağıtım sistem oluşturmak zorundadır.
Şu kadar ki atayacağı alt bayiliklerle ilgili olarak ŞİRKET’in yazılı onayını almak zorundadır. Bununla birlikte alt bayilere karşı ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Alt bayinin ŞİRKET tarafından oluşturulan dağıtım ağına, ürünlerinin imajına zarar verebilecek
davranışlarının ya da bu sözleşmeye veya bayi ile alt bayi arasındaki sözleşmeye aykırı davranışlarının
tespit edilmesi halinde, ŞİRKET’in dğier hakları saklı kalmak üzere, ŞİRKET bayiden bu alt bayiliğe derhal son vermesini isteyebilir.
Bayiinin haksız yere bu isteği yerine getirmemesi halinde ŞİRKET bu sözleşmeyi fesih edebilir.

Madde 6- Bölgenin Daraltılması;
Bayinin tespit edilmiş olan hedeflere ulaşmakta başarısız olması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde
ŞİRKET sözleşmeyi fesih edebileceği gibi bayinin kabul etmesi halinde sözleşmeyi feshetmek yerine bayinin bölgesini daraltabilir.

Madde 7- Rekabet Yasağı;
Bayi, doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme konusu ürünlere rakip olabilecek ürünlerin üretimi ile
uğraşamayacağı gibi bu gibi malların alım satımını veya dağıtımını yapamaz. Sözleşme konusu ürünlere
rakip olan ürünlerin reklamını yapamaz veya katkıda bulunamaz.
Bayinin tüzel kişi olması halinde rekabet yasağı ortakları için de geçerlidir.

Madde 8- Reklamlar;
Bayi, kendi bölgesinde satışı arttırmak amacıyla reklam ve diğer satış arttırma faaliyetlerinde bulunmak
zorundadır. Bayinin reklam amacıyla kullanacağı tabela, afiş, pano, ışıklı pano gibi reklam vasıtaları
ŞİRKET tarafından tespit edilen standartlara aykırı olamaz. ŞİRKET reklam vasıtalarının kendi
standartlarına uygun olup olmadığını denetleme hakkına sahiptir. Bunların yapılmasında Bayi talep ederse ŞİRKET kendilerine yardımcı olacak, ancak giderler Bay tarafından ödenecektir.
Bu faaliyetlerin ŞİRKET tarafından yapılması halinde Bayi, ŞİRKET tarafından yapılacak her türlü genel
reklam ve promosyon çalışmalarına destek olmak ve bunların giderlerine katkıda bulunmak zorundadır.
Bayinin reklam ve promosyon giderlerine ne miktarda katkıda bulunacağı bir önceki yıl satışları göz önünde bulunarak ŞİRKET tarafından bayiler arasında haksızlığa yol açmayacak şekilde tespit edilir.

Madde 9- Siparişler ve Teslim;
Siparişler ŞİRKET’in üretimin planlamasına yetecek kadar süre önceden bildirilmelidir. Bu süre en az teslim tarihinden önce …..gündür. Bu süre içinde siparişler ŞİRKET tarafından hazırlanacak ve Bayinin teslim almasına hazır bulundurulacaktır. Teslim fabrika deposundan yapılır. Taşıma giderleri, taşıma sırasında mala gelebilecek her türlü zarar bayi’ ye aittir.
Bay mallarının ŞİRKET tarafından taşınmasını istediği hallerde de satış fabrika teslim olarak yapılmış
sayılır; bir önceki paragraf hükümler bu durumda da aynen uygulanır.
Olağanüstü sebeplerle ya da aşırı talep nedeniyle stokların yeterli olmaması, grev, teknik arıza gibi
umulmayan haller nedeniyle ŞİRKET’in kontrolünde olmayan diğer sebeplerle teslimatta gecikme olması halinde ŞİRKET’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Madde 10- Kalite Garantisi;
Sözleşme konusu ürünlerin mevzuatta öngörülen kalite ve standartlara uygun olarak üretilmemesinden
doğacak zararlar ŞİRKET’ e aittir. Şu kadar ki, Bayinin saklama koşullarına ya da son kullanma sürelerine
uymama gibi kendi kusurundan kaynaklanan zararlardan sorumluluk Bayi ‘ye aittir.
Üretim hakları nedeniyle bozuk olan malların bedelleri ŞİRKET tarafından ödenecektir.

Madde 11- Sözleşmeden Doğan Hakların ve Borçların Devri;
Sözleşmenin taraftan bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını diğer tarafın onayı olmaksızın kısmen de
olsa üçüncü kişilere devredemezler. Diğer taraf haklı sebeplere dayanarak böyle bir onayı vermekten
kaçınabilir.
Bu hüküm sözleşme konusu malların ŞİRKET tarafından 3. bir işletmeye ürettirilmesi veya dağıttırılmasını engellemez.

Madde 12- Müşterek Satış Politikalarına Uyma;
Bay, sözleşme konusu malların satışını arttırma hedefine yönelik olarak kendi satış politikalarını serbestçe tespit edip uygulayabilir. Şu kadar ki, bu politikalar ŞİRKET tarafından oluşturulan dağıtım ağının uyguladığı genel politikalara, sözleşme konusu ürünlerin imajına ve dağıtım ağının düzgün bir şekilde işlemesine zarar vermemelidir. ŞİRKET, bayi’ye yeniden satış fiyatlan konusunda tavsiyede bulunabilir.

Madde 13- Bayinin Dağıtımda Teknik Standartlara Uyma Zorunluluğu;
Bayi, dağıtımda kullanacağı taşıma vasıtalarını, araç ve gereçler ŞİRKET tarafından tüm dağıtım ağında
geçerli olacak şekilde tespit ettiği objektif kalite ve görünüm standartlarına uyduracaktır.
Bayinin bölgesinin özelliklerine göre asgari bulundurulması gereken taşıma vasıtası, araç ve gereçlerin
neler olduğu ŞİRKET tarafından tespit edilir.
Taşıma vasıtalarının, araç ve gerecin satın alınması ve standartlara uydurulması ve bakım onarım giderler bayi’ye aittir.

Madde 14- Ödeme Şartları;
Bay tarafından alınan malların bedeller peşin olarak alınır. Bayinin iş hacmine ve kredibilitesine göre vade yapıp yapmamakta ŞİRKET serbesttir. ŞİRKET haklı sebeplerin varlığı halinde kredili olarak çalışmakta olduğu bayi ile peşin çalışmaya dönebilir.
Vadeli satışlarda aylık % ……. faiz işletilecektir. Temerrüt halinde ise bu oranın % ….fazlası uygulanır. Bu
faiz oranı cari faizlerdeki değişikliklere göre ŞİRKET tarafından değiştirilebilir.
Uyuşmazlık durumunda ŞİRKET defterler kesin delil teşkil edecektir.
Bu şekilde vadeli çalışılması halinde Bayinin açık hesabı bulunmayacaktır, bayi çek ve senetle açık
hesabını kapatacaktır.

Madde 15- Denetim ve Yardım;
ŞİRKET bayilerin kendi bölgelerinde satışlarını arttırmalarına yardımcı olmak için uygun gördüğü bölgelerde çalışmalar yapabilir. Bayi, bu gibi çalışmaların yapılmasında ŞİRKET yetkililerine yardımcı olacaktır.
ŞİRKET bayilerinin özellikle teknik standartlara uymalarını sağlamak gayesi ile denetimler yapabilir ve
bayiye görüş ve tavsiyelerde bulunabilir.

Madde 16- Sözleşmenin Süresi;
Sözleşme ….. yıl için akdedilmiştir. Taraflar sözleşme süresinin dolmasından ……. ay önce sözleşmeyi
uzatmak istediklerini bildirmedikçe sözleşme süre sonunda sona erer.
Bayinin hedefler tutturamaması, hedeflerden hoş görülemeyecek kadar geride kalması, gerekli taşıma
vasıtalarını almaması ya da bunları standartlara uydurmaması, borçlarını ödemekte gecikmesi, rakip
ürünlerin satışı veya üretimi ile uğraşması, kendi bölgesi dışında doğrudan veya dolaylı olarak aktif ticari
politikalar izlemesi, dağıtım ağına veya sözleşme konusu ürünlerin imajına zarar verici davranışlarda
bulunması ve bu sözleşmenin yüklediği diğer yükümlülükler yerine getirmemesi sözleşmenin fesih için haklı sebep olarak kabul edilir.

Madde 17- Diğer Sebeplerle Sözleşmenin Fesih;
Bayinin ölümü ya da çalışamaz hale gelmesi halinde sözleşme ŞİRKET tarafından feshedilir. Ölüm halinde mirasçılarla devam edip etmemekte ŞİRKET tamamen serbesttir.

Madde 18- Uyuşmazlık Halinde Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi;
Bu sözleşme …./…./….tarihinde ……’da imzalanmış olup, uyuşmazlık halinde ……… Mahkemeler ve İcra
Daireleri yetkilidir.

Madde 19- Tarafların adresleri aşağıda isim ve unvanları yanında yazılı olan adreslerdir. Bu adresler
tarafların yasal yerleşim yeri olarak kabul edilir. Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve ihtar bu adreslere
yapılmakla geçerli olarak yapılmış sayılır.
ŞİRKET BAYİ

 

BAYİLİK SÖZLEŞMEMİZİ PDF OLARAK GÖRÜNTÜLE